30.000 Ft-tól INGYENES a szállítás!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://www.petfresh.hu/ - hatályos ettől a naptól: 2023-02-01

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: VETKER Kft.

Székhely: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre u. 5-9.

Nyilvántartásba vevő hatóság

Cégjegyzékszám: 17-09-002023

Adószám: 11285115-2-17

Népegészségügyi intézet:

Működési engedély nyilvántartási szám: 

Képviselő: Dr. Varga Péter

Telefonszám: +36 75 542 940

E-mail: hello@petfresh.hu

Honlap: https://www.petfresh.hu/

Bankszámlaszám: 10200225-46770822-00000000

IBAN: 

SWIFT kód: 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-

További adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: UNAS ONLINE KFT.

Székhely: 9400 Sopron Kőszegi út 14.

Elérhetőségunas@unas.hu

Weboldalhttps://unas.hu

Fogalmak

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

Egyes Áruink a fentiektől eltérően 5%-os áfát tartalmazhatnak.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5-9.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétköznaponként: 8.00-16.00 óráig
 • Telefon: +36 30 429-492+
 • Internet cím: https://www.petfresh.hu/
 • E-mail: hello@petfresh.hu / titkarsag@vetker.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

 

 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hunemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hut-tiv@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

A weboldalon megjelenő adatokat az UNAS szolgáltató szabályzása kezeli: https://unas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.

A honlap használata

A honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

Azonban, ha a Felhasználó regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció”

menüpontra kattintást követően, vagy a megrendelési folyamat során a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.  A regisztrációs felületen, vagy ha a Felhasználó regisztráció nélkül vásárol, akkor a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt

Név.

Email cím

Telefonszám

Mobiltelefon száma

 

 

A „Számlázási adatok” menüpont alatt

Név

számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

Cég megrendelő esetén adószám

 

A honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

Felhasználónak ezen a felületen is van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával. Hírlevél feliratkozásra a regisztrációtól függetlenül is lehetőség van a honlapon.

A regisztráció elküldésével a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Felhasználó a honlapon található „Vásárlói belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mail cím, jelszó) tud belépni a honlapra.

Lehetőség van arra is, hogy a Felhasználó Facebook adataival a „Belépés Facebookkal” feliratra vagy a google fiókjával a „Belépés Google-lel” feliratra kattintva. Ez esetben a Felhasználónak a felugró ablakban meg kell adni a Facebook/Google bejelentkezéshez szükséges email címét, illetve jelszavát. Szolgáltató Facebook regisztráció esetén nem tesz semmilyen információt közzé a Felhasználó Facebook/Google felületén a Felhasználó engedélye nélkül.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@petfresh.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Termékkeresés

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható.

Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon az egyes termékeknél látható, hogy éppen van-e készleten, vagy nincs.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

 

Megrendelés

A választott termék a Kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre és regisztrációra.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.

Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Ha a Felhasználó nem fogadja el, megrendelését nem tudja elküldeni a Szolgáltató részére.

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintással a Felhasználó véglegesen elküldi a megrendelését.

A rendelés feladása tehát a „Megrendel” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Termékek ára

A honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttó érték) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. és/vagy külön csomagolási költséget.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért sem (pl.: 1 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, lemondja  a megrendelést.

Fizetési módok

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma:

H-EN-I-1064/2013.

Mit kell tudni a Barion rendszerén keresztül történő fizetésről?

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint a jelen weboldalhoz regisztrált e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem. A fizetéshez elég az e-mailcím és jelszó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

 

Fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy VISA Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

ELSŐ A BIZTONSÁG

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. 
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben kifizetni.

Átvételi módok, átvételi díjak

GLS futárszolgálat  (Átfutási idő: 1-2 munknap)

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

GLS csomagpont

Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás a legnépszerűbb, de évről évre nő a személyes átvétel aránya. A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított.

A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. GLS e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont nyitva tartási idejét.

MPL Futárszolgálat / MPL Csomag Autómata / MPL Posta Pont  (Átfutási idő: 3-5 munkanap)

 

Személyes átvétel - Petfresh csomagpont

Önt nem terheli semmilyen díj.

Cím: 7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5-9. 

Nyitvatartás: 8.00. – 16.00.

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 3 nap, de legfeljebb 8 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Külföldre történő értékesítés

Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt Áruk kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vásárlóknak is.

Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót ez a jog nem illet meg.

Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.

Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a)Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa)az Árunak,
  ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben az Eladó által vállalt ezen felüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályan írtakon felül.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben az Eladó által vállalt ezen felüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályan írtakon felül.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Az Áru visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

 

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült

A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében

A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk esetében

Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetében

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy  

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó árú esetében

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.  

Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
 • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nem tudja használni.

Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?

Jótállási jogok

A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Kivételek a jótállás alól

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő Vevők esetében

Kellékszavatossági jogok általános szabályai

Fogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Termékszavatosság és Jótállás

A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.

Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi.

Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, azt közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató, Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és Adattovábbítási Nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tartalomjegyzék 

 • Az adatkezelési tájékoztató célja 
 • Az adatkezelő adatai 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő 

2.2 A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya 

2.3 Fogalmak 

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok 

3.2 Cookie-k (Sütik) 

3.2.1 A sütik feladata 

3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

3.2.4. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája 

4 Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő 

4.1 Online megrendeléshez kapcsolódó adatok 

4.2 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 

4.3 Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok 

4.4 Hírlevél / eDM-hez kapcsolódó adatok 

4.5 Ügyfél kapcsolati adatok 

4.6 Számlázáshoz kapcsolódó adatok 

4.7 Regisztráció során megadandó személyes adatok 

4.8. Vásárlás során megadandó személyes adatok 

4.9. Garanciális ügyintézés 

4.10 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 

5 Az adatok fizikai tárolási helyei 

6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 

7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog 

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga 

7.3 Helyesbítés joga 

7.4 Törléshez való jog 

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

7.6 Adathordozáshoz való jog 

7.7 Tiltakozás joga 

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

7.9 Visszavonás joga 

7.10 Bírósághoz fordulás joga 

8 Egyéb rendelkezések 

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

"VETKER" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság (Székhely: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 5-9.; Cégjegyzékszám: 17-09-002023; Adószám: 11285115-2-17; Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.17-09-002023; Statisztikai számjele: 11285115-4646-113-17; Képv.: dr. Varga Péter ügyvezető), a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-re terjed ki: 

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhető az https://petfresh.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését. 

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 


 1. Az Adatkezelő Adatai

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az info@vetker.hu , email címen és a 0675/542-940 telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

Név: "VETKER" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság 
Székhely: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 5-9.  

Adószám: 11285115-2-17 

Cégjegyzék szám: 17-09-002023 
Telefonszám: 0675/542-940 
E-mail: info@vetker.hu

2.1 Adatvédelmi Tisztviselő 

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését. 

2.2       A Tájékoztató Személyi És Tárgyi Hatálya 

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalra, illetve a www.vetker.hu domain nevet (cégnevet) tartalmazó e-mail címekre érkező ajánlatkéréssel, illetve kapcsolatfelvétellel összefüggésben folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre. 

 2.3       FOGALMAK 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 1. A Kezelt Személyes Adatok Köre

3.1. Technikai Adatok 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 • változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

3.2 Cookie-K (Sütik) 

3.2.1 A Sütik Feladata 

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja. 

3.2.2 Feltétlenül Szükséges, Munkamenet (Session) Cookie-K 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.petfresh.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

3.2.3. Harmadik Fél Által Elhelyezett Cookie-K (Analitika) 

www.petfresh.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az www.petfresh.hu weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

3.2.4. A Cookie Kezelés Jogalapja 

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek. 

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat: 

 1. Általános Adatkezelési Irányelvek, Adatkezelés Neve, Felhasználása, Jogalap És Megőrzési Idő 

A "VETKER" Kft., mint adatkezelő felelős az alábbi alapelvek tiszteletben tartásáért, illetve érvényre juttatásáért: 

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 
 • a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”); 
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”); 
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 
 • Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 
 • Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). 
 • Az adatkezelő adattérképet készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje. 

4.1 Online Rendeléshez Kapcsolódó Adatok 

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások megrendelésére, a megrendelés során elkért személyes adatok: 

Név (kötelező mező) 

Email cím (kötelező mező) 

Telefonszám (kötelező mező) 

Adószám (céges vásárlás esetén)

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek. 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra. 

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás. 
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.
 

4.2 Online Ügyintézéshez Kapcsolódó Adatok 

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok: 

Név (kötelező mező) 

Email cím (kötelező mező) 

Telefonszám (kötelező mező) 

Adószám (céges vásárlás esetén)


Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra. 

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. 
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. 

 

4.3 Regisztráció Során Megadandó Személyes Adatok 

A weboldal webshop moduljában regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további szolgáltatás igénybevételt azzal, hogy nem szükséges az adatok ismételt megadása. A regisztráció során kezelt személyes adatok: 

Név 

Email cím 

Cím 

Telefonszám 

Adószám (céges vásárlás esetén)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás. 

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. 

Megőrzési idő: visszavonásig. 


4.4. Vásárlás Során Megadandó Személyes Adatok 

Amennyiben a webshop modulban rendelést szeretne leadni, úgy a vásárlás során az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen. 

Név 

Email cím 

Cím 

Telefonszám 

Adószám (céges vásárlás esetén)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás teljesítés. 

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás. 

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év 

4.5 Számlázáshoz Kapcsolódó Adatok 

Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat tárolja: 

Név 

Email cím 

Cím 

Adószám (céges vásárlás esetén)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás. 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás. 

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év 

 

4.6. Garanciális Ügyintézés 

Amennyiben garanciális ügyintézést kezdeményez, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen. 

Név 

Email cím 

Telefonszám 

Panasz 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: garanciális ügyintézés. 

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. 

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év 


4.7 Fogyasztóvédelmi Panaszok Kezelése 

Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen. 

Név 

Email cím 

Telefonszám 

Panasz 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés. 

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. 

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év 

 

 1. Az Adatok Fizikai Tárolási Helyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: 

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, 
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a www.vetker.hu domain rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.vetker.hu domain férnek hozzá. 

 

 1. Adattovábbítás, Adatfeldogozás, Az Adatokat Megismerők Köre 

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe: 

Tárhelyszolgáltatás: 
SigmaNET Kft. 
Cím: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132 

Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17): +3620 388-7038, +3620 553-2217 
E-mail: info@sigmanet.hu 
Megismert adatok köre: www.vetker.hu  található weboldal tartalma, ezen domain-re alapuló email címekre érkező emailek. 

Számlázás/ Könyvelés: 
Dunavet-B Zrt. 

Cím: 7020, Dunaföldvár Ady Endre utca 5-9.  
Email: risko.cynthia@dunavet.hu 
Tel: 0675/542-955 
Megismert adatok köre: kiállított számlák 

Google Analytics: 
Google Inc., Mountain View, California, USA 
Megismert adatok köre: a www.vetker.hu látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe. 

Facebook oldal: 
Facebook Inc. 
Menlo Park, California, USA 
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update 
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás. 

 

 1. Érintett Jogai És Jogérvényesítési Lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

7.1 Tájékoztatáshoz Való Jog 

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

7.2 Az Érintett Hozzáféréshez Való Joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; 
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

7.3 Helyesbítés Joga 

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

7.4 Törléshez Való Jog („Elfelejttetéshez Való Jog”) 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

7.5 Az Adatkezelés Korlátozásához Való Jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.6 Adathordozáshoz Való Jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

7.7 Tiltakozás Joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.8 Automatizált Döntéshozatal Egyedi Ügyekben, Beleértve A Profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

7.9 Visszavonás Joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

7.10 Bírósághoz Fordulás Joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 


 1. Egyéb Rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

 

"VETKER" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 5-9.; Cégjegyzékszám: 17-09-002023; Adószám: 11285115-2-17; Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.17-09-002023; Statisztikai számjele: 11285115-4646-113-17; Képv.: dr. Varga Péter ügyvezető) (továbbiakban „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt adatkezelési elvek, az információs önrendelkezési jog érvényesülése, valamint az adatbiztonság követelményének való megfelelés érdekében, az Adatkezelőnél zajló adatkezelésekre vonatkozóan, az Adatkezelő munkavállalóira kötelező érvényű belső szervezeti és eljárási szabályok megalkotása és technikai intézkedések megvalósítása céljából a jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot fogadták el („Szabályzat”). 

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK  
   
 2. A Szabályzat célja és hatálya

 

1.1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek és az információs önrendelkezési jog érvényesülését, elősegítse a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést.  

 

1.2. A fenti célok elérése érdekében a jelen Szabályzat meghatározza az adatvédelem és adatbiztonság szempontjából belső szervezeti és eljárási szabályokat, feladatokat és felelősségi viszonyokat. 

 

1.3. A Szabályzat hatálya kiterjed a Kft. vállalkozáscsoport tagjaira. 

 

1.4. A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő egyes szervezeti egységei közötti, illetve az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók felé irányuló adatáramlásra, valamint az Adatkezelő és más adatkezelőkkel való személyes adatokat érintő kommunikációra. 

 

1.5. A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő székhelyén folyó valamennyi adatkezelésre és adattovábbításra, valamint az adatkezelés, adattovábbítás tárgyát képező adat üzleti titokként történő kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.  

 

1.6. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységére, minden munkavállalójára, valamint az Adatkezelővel szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre.  

 

1.7. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő szervezeti egységei, munkavállalói által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.  


 1. Jogszabályi háttér

 

A Szabályzat jogszabályi hátterét a következő törvények, rendeletek jelentik:  

 • Magyarország Alaptörvénye;  
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);  
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről („Mt.”);  
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);  
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”), 

 

 

 1. ADATVÉDELEM


 2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek


1.1. Jogszerűség 

 

Az Adatkezelőnek a személyes adatok felvételét és kezelését jogszerű módon kell végezni.  

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott alábbi jogalapok legalább egyike teljesül: 

 

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;  
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;  
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett hozzájárulásának önkéntesnek, határozottnak, és megfelelő tájékoztatáson alapulónak kell lennie. 

 

A hozzájárulás akkor önkéntes, ha az érintett szabadon dönthet arról, hogy az adatkezeléshez megadja-e a hozzájárulását vagy sem. A szerződés teljesítésének (szolgáltatások nyújtásának) feltételéül nem szabható olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása, amelyek a szerződés teljesítéséhez (szolgáltatás nyújtásához) nem szükségesek. 

 

A hozzájárulás akkor határozott, hogy az érintett egyértelmű, aktív, tevőleges magatartással kinyilvánítja, hogy az adatkezeléshez hozzájárulását adja. 

 

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes előzetes tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről az Adatkezelő feladata gondoskodni. 

 

Az érintett hozzájárulását megadhatja írásban, elektronikus úton és ráutaló magatartással is, azonban az Adatkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

 

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

 

Az Adatkezelőnek – figyelembe véve az elérhető technológiát – minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

 

1.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés 

 

Az Adatkezelőnek a személyes adatok kezelését tisztességes és átlátható módon kell végeznie.  

 

Ennek érdekében az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden információról, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő melyik jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

 

A tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az érintett számára nyújtani. 

 

1.3. Célhoz kötöttség 

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthet, és azokat nem kezelheti e célokkal össze nem egyeztethető módon.  

 

Az adatkezelés célja csak társadalmilag indokolt, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában, így például az adattovábbítás esetén is meg kell felelnie az adatkezelés céljának.  

 

Az adatkezelés célját előre meg kell határozni és közölni az érintettel, aki ily módon megfelelően gyakorolhatja információs önrendelkezési jogát.  

 

Amennyiben az adatkezelés célja teljesült, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.  

 

1.4. Adattakarékosság 

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseknek a szükséges mértékűre kell korlátozódnia, vagyis az adatkezelés céljára tekintettel csupán a legszűkebb körű személyes adatok kezelésére kerülhet sor, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, és e cél elérésére alkalmasak, megfelelőek és relevánsak. 

 

Az Adatkezelő nem gyűjthet személyes adatokat „készletezésre”, azaz olyan adatok felvételére nem kerüljön sor, amelyeknél az adatkezelés célja csak a későbbiekben kerülne meghatározásra.   

 

1.5. Pontosság 

 

Az Adatkezelő pontosan és naprakészen köteles a személyes adatokat kezelni, és minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.  

 

1.6. Korlátozott tárolhatóság  

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolja, illetve az érintettek azonosítását legfeljebb eddig teszi lehetővé. 

 

1.7. Integritás és bizalmas jelleg megőrzése 

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával köteles biztosítani a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideérve különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, az adatok jogellenes megváltoztatásával, továbbításával, nyilvánosságra hozatalával, törlésével vagy megsemmisítésével, valamint a véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét. 

 

1.8. Elszámoltathatóság 

 

Az Adatkezelő felelős a fentebb meghatározott alapelveknek való megfelelésért, és az Adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 

1.9. Az érintett jogainak érvényesülése  

 

Az Adatkezelőnek hozzáférést kell biztosítania az érintett számára a kezelt személyes adataihoz. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, adatai átadását vagy másik szolgáltatónak történő továbbítását, valamint – a GDPR 17. cik (1) bekezdésében meghatározott esetekben – a személyes adatai törlését, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

 

 1. Az adatvédelmi tisztviselő

2.1. Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését. 

2.2. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai különösen a következők:  

 

 • tájékoztatást és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő ügyvezetője és alkalmazottai részére a GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;  
 • ellenőrzi a GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a jelen Szabályzatnak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;  
 • kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;  
 • ellenőrzi a jelen Szabályzat betartását;  
 • évente felülvizsgálja a jelen Szabályzatot, és szükség esetén az Adatkezelő ügyvezetőjénél a módosítását kezdeményezi; 
 • szakmai segítséget nyújt az Adatkezelő ügyvezetőjének az adatok biztonságához szükséges szervezési intézkedések meghozatalában, eljárási szabályok kialakításában;  
 • felelős a személyes adatokkal összefüggő feladatok végrehajtásáért;  
 • fogadja és kivizsgálja a bejelentéseket, és intézkedéseket kezdeményez az Adatkezelő ügyvezetőjénél;  
 • vezeti a belső adatkezelési nyilvántartást; 
 • vezeti az adatvédelmi incidensek nyilvántartását; 
 • összeállítja és az érintettek rendelkezésére bocsátja az adatkezelési tájékoztatókat; 
 • oktatást tart az adatvédelmi ismeretekről;  
 • beszámol az Adatkezelő ügyvezetője részére az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő témákban;  
 • külső és belső adatvédelmi ellenőrzések megállapításait értékeli, és szükség esetén intézkedéseket kezdeményez az Adatkezelő ügyvezetőjénél; 
 • bejelenti az adatvédelmi incidenseket a felügyeleti hatóságnak; 
 • együttműködik a felügyeleti hatósággal; és  
 • az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. 

 

2.3. Az Adatkezelő ügyvezetője biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódhasson.  

 

2.4. Az Adatkezelő ügyvezetője támogatja az adatvédelmi tisztviselőt fentebb említett feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek.  

 

2.5. Az Adatkezelő ügyvezetője biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el.  

 

2.6. Az Adatkezelő ügyvezetője az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja.  

 

2.7. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az Adatkezelő ügyvezetőjének tartozik felelősséggel.  

 

2.8. Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.  

 

2.9. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.  

 

2.10. Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, azonban az Adatkezelő ügyvezetője köteles biztosítani, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség. 

 

 1. Belső adatvédelmi nyilvántartások

 

3.1. Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő. által végzett adatkezelési műveletekről, társaságonként külön-külön az alábbi belső nyilvántartásokat köteles írásban vagy elektronikus formátumban vezetni, és megkeresés esetén a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátani. 

 

3.2. Adatkezelési nyilvántartás 

 

Az adatkezelési nyilvántartás az Adatkezelő által saját felelősségi körébe tartozóan végzett egyes személyes adatkezelések nyilvántartása. A nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell az egyes szervezeti egységek által bevezetett összes meglévő és új adatkezeléseket, valamint a korábbi adatkezelések változásait. A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:  

 

 • az adatkezelő neve és elérhetősége,  
 • közös adatkezelő neve és elérhetősége, 
 • az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége;  
 • az adatkezelés céljai;  
 • az érintettek kategóriái 
 • személyes adatok kategóriái; 
 • címzettek kategóriái; 
 • bevont adatfeldolgozók; 
 • érintett IT rendszerek;    
 • a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk,  
 • az adatok törlésére előirányzott határidők; 
 • az adatbiztonságot szolgáló technikai és szervezési intézkedések általános leírása 

 

3.3. Adatfeldolgozási nyilvántartás 

 

Az adatfeldolgozási nyilvántartás az Adatkezelő által más adatkezelő megbízásából adatfeldolgozóként végzett adatkezelési műveletek nyilvántartása. A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:  

 

 • adatkezelő neve és elérhetőségei, akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár,  
 • az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;  
 • az érintettek kategóriái 
 • személyes adatok kategóriái; 
 • címzettek kategóriái; 
 • bevont adatfeldolgozók; 
 • érintett IT rendszerek;    
 • a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása,  
 • az adatbiztonságot szolgáló technikai és szervezési intézkedések általános leírása.  

 

3.4. Adattovábbítási nyilvántartás 

 

Az adatvédelmi tisztviselő a kezelt személyes adat harmadik fél részére történő továbbításáról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:  

 

 • az adattovábbítás célját, jogalapját, időpontját;  
 • az adatigénylő harmadik fél és az érintett azonosításához szükséges adatokat;  
 • a továbbított adatfajták megnevezését.  

 

Az adattovábbítási nyilvántartásba betekinthet, abból adatot igényelhet:  

 

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Adatvédelmi Hatóság”), a bíróság, nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szerv, törvényben meghatározott feladatai ellátásához;  
 • az Adatkezelő ügyvezetője, vagy az általa meghatalmazott személy, továbbá az adatvédelmi tisztviselő;  
 • saját adatai tekintetében az érintett, ha a tájékoztatás jogát törvény nem zárja ki.  

 

Az adattovábbítási nyilvántartásba való betekintést, az abból történő adattovábbítást szintén dokumentálni kell.  

 

Az adattovábbítási nyilvántartást és a betekintési nyilvántartást 5 évig, különleges adat továbbítása esetében 20 évig kell visszakereshető módon megőrizni.  

 

3.5. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

 

Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést. A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:  

 

 • az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontja, 
 • a tudomásszerzés időpontja; 
 • az adatvédelmi incidens jellege; 
 • az érintettek kategóriái és hozzávetőleges száma; 
 • az incidenssel érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges száma; 
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; 
 • az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések. 

 

3.6. Adatkezelési tájékoztatók nyilvántartása 

 

Az adatvédelmi tisztviselő köteles az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekre vonatkozó részletes információkat tartalmazó adatkezelési tájékoztatók szövegét összeállítani, és megfelelően gondoskodni arról, hogy a személyes adatok megszerzésének időpontjában - vagy a GDPR által meghatározott későbbi időpontban – a tájékoztatók az érintettek rendelkezésére álljanak.  

Az adatkezelési tájékoztatók a belső adatvédelmi nyilvántartások részét képezik, megőrzésükről az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik. 


 1. Az adatok tárolása 

 

4.1. A kezelt személyes adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelen személyek – ideértve azon munkavállalókat is, akik munkakörüknél fogva nem jogosultak ezen adatok megismerésére, kezelésére – ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.  

 

4.2. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
  

 1. Az adatok felhasználása 

 

5.1. A kezelt személyes adatok kizárólag a GDPR és az Infotv. vagy más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, illetve az aktuális adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használhatók fel.  

 

5.2. Számítástechnikai, távközlési eszközök és programok helyességének ellenőrzésére, felhasználók betanítására, illetve oktatási célra valós személyi adatokat felhasználni nem lehet. Informatikai (funkcionális, integrációs) tesztkörnyezetekben gondoskodni kell arról, hogy az éles rendszerben kezelt személyes adatok és a tesztkörnyezetben használt és anonimizált adatok közötti kapcsolat technikai úton ne legyen visszaállítható. 

 

5.3. A kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetesen kifejezetten hozzájárulását adta.  

 

5.4. Az előző pontban foglalt tilalom nem érinti az Adatkezelőről szóló statisztikai adatokat, melyek korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhatók.  


 1. Az adatok feldolgozása 

 

6.1. A kezelt személyes adatokon technikai műveletet az Adatkezelő alvállalkozója adatfeldolgozóként az érintett hozzájárulása nélkül is végrehajthat, amennyiben tevékenysége során önálló érdemi döntést nem hoz.  

 

6.2. Az Adatkezelő más adatkezelő kezelésében lévő személyes adatokon – amennyiben e tevékenysége során érdemi döntési jogkörrel nem rendelkezik – adatfeldolgozóként az érintett hozzájárulása nélkül is végezhet technikai műveleteket.  

 

6.3. Az Adatkezelő köteles az érintetteket tájékoztatni – lehetőleg már az adatfelvételkor – az igénybe vett adatfeldolgozók személyéről.  

 

6.4. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak GDPR követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

 

6.5. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. A szerződésnek a következő elemeket kell tartalmaznia:  

 

 • az adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezését;  
 • az adatfeldolgozási tevékenység megnevezését;  
 • az átadandó személyes adatok körét;  
 • automatizált adatfeldolgozás esetén az alkalmazott módszert és lényegét;  
 • az adatkezelő szavatosságvállalását az átadott személyes adatok jogszerű kezeléséért;  
 • az adatfeldolgozó nyilatkozatát, hogy kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján végzi az adatok feldolgozását;  
 • az adatfeldolgozónak a saját és a szerződésben foglaltaktól eltérő célú adatfelhasználásának tilalmát;  
 • az adatfeldolgozó biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak; 
 • az adatfeldolgozó vállalja, hogy meghozza a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáló technikai és szervezési intézkedéseket, 
 • azt az előírást, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége ellátása során az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe; 
 • az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;  
 • segíti az adatkezelőt az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat; 
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;  
 • az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is; 
 • mindezekért való anyagi felelősségvállalást.  

 

6.6. Az adatfeldolgozó részére csak olyan személyes adatok adhatók át, amelyek szerepelnek az adatfeldolgozói szerződésben, és a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban.  

 

6.7. Az adatfeldolgozói feladat teljesítését követően, illetve a szerződés megszűnésekor az adatfeldolgozó a birtokában lévő személyes adatokat vissza kell, hogy szolgáltassa az Adatkezelőnek. Az átadott adatok adatfeldolgozó számítástechnikai rendszerében található másolatait pedig visszavonhatatlan módon töröltetni kell, melynek megtörténtéről az adatfeldolgozónak nyilatkoznia kell.  


 1. Adattovábbítás, hatósági adatszolgáltatás 

 

7.1. Személyes adatot Magyarországon belül, illetve EU/EGT tagállamba továbbítani kizárólag a jelen Szabályzat II. fejezetének 1.1. pontjában meghatározott valamely jogalap alapján lehet.  

 

7.2. AZ EU/EGT tagállamba történő adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha az adattovábbításra Magyarország területén került volna sor.  

 

7.3. Az EU/EGT tagállamon kívüli országban lévő harmadik személy vagy nemzetközi szervezet részére személyes adatot átadni, hozzáférhetővé tenni csak akkor lehet, ha az megfelel a GDPR 44. cikkében foglalt rendelkezéseknek, vagyis ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelés jogalapja a jelen Szabályzat II. fejezetének 1.1. pontjában meghatározott egyéb jogalapon biztosított, és a harmadik országban az adatok kezelése és feldolgozása során garantált a személyes adatok megfelelő szintű védelme.  

 

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor garantált a célországban, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet és Magyarország között az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás garanciális szabályait tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.  

 

7.4. Amennyiben valamely hatóságtól adatszolgáltatási kérelem érkezik, az adatszolgáltatás teljesítésére jogosult személy a következő eljárást köteles alkalmazni:  

 

 1. A személyes adatok törlése, korlátozása, zárolása, helyesbítése

 

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, illetve manuális nyilvántartás esetén megsemmisítse, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

  

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor; 
 • ha az adatkezelésre a tájékoztatóban, illetve jogszabályban előírt határidő eltelt, vagy  
 • az Adatvédelmi Hatóság vagy bíróság jogerős határozattal elrendelte.  

 

8.2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt  törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

8.3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

8.4. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

8.5. Törlés helyett zárolni kell az adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, a zárolt adat törlendő. A zárolást oly módon kell megvalósítani, hogy az adatkezelést egyébként munkaköri kötelezettségeként végző személy, illetve az ugyanezen célból hozzáféréssel rendelkező személy ne férhessen hozzá a zárolt személyes adatokhoz. A zárolt személyes adatokhoz kizárólag az adatok technikai tárolását végző személy férhessen hozzá, a zárolás feloldása vagy a zárolt adat törlése céljából.  

 

8.6. Az érintett bejelentése vagy az Adatkezelő által észlelt hibás adat esetén – a rendelkezésre álló dokumentumok vagy közhiteles nyilvántartás alapján, illetve az érintettel történt egyeztetést követően – az Adatkezelő a hibás adatot helyesbíti.  

 

8.7. Ha a hibás adat nem helyesbíthető, akkor törölni kell. Amennyiben a törlés vagy a helyesbítés az adatok tárolási módja miatt nem lehetséges, akkor az adatot megfelelő helyesbítő vagy figyelemfelhívó feljegyzés hozzáfűzésével véglegesen zárolni kell.  

 

8.8. Ha az adat hibás volta annak továbbítása után derül ki, akkor ennek tényéről, illetve - amennyiben a hibás adatot az Adatkezelő kijavította - a helyes adatról mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az adatot továbbították. A tájékoztatási kötelezettség az adatok zárolása és törlése esetén is fennáll.  

 

8.9. A tájékoztatás mellőzhető, ha ez az adat jellegére, az adatkezelés céljára, az időmúlásra, illetve az adatkezeléssel összefüggő más körülményeire tekintettel az érintett, illetve a korábbi adattovábbítás címzettjének jogos érdekét nem sérti.  

 

8.10. Az érintett e fejezetben tárgyalt jogainak gyakorlása esetén az Adatkezelő 25 napon belül köteles az ügyet elintézni.  

 

8.11. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani.  

 

8.12. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, optikai adathordozók, mágneses adathordozók, nyomtatók, multifunkciós gépek háttértárai, flash (NAND) adathordozók, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, PDA-k, Tablet-ek, laptopok, stb.) esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrizni, dokumentálni kell, valamint a dokumentációt visszakereshető módon kell megőrizni, illetve selejtezni.  


 1. Az érintett hozzáférési joga

 

9.1. Az érintett az adatkezelés ideje alatt az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint azokba betekintést nyerhet, a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. E jogát oly módon kell biztosítani, hogy az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg.  

 

9.2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő – az adatvédelmi tisztviselő véleményének kikérését követően – tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre, valamint az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat. Az érintett rá vonatkozó kivonatot kaphat a jelen Szabályzat II. fejezetének 3.4. pontjában ismertetett Adattovábbítási nyilvántartásból.  

 

9.3. Amennyiben az érintett a rá vonatkozó, vele kapcsolatos, az ő személyes adatait tartalmazó bármilyen formátumú adathordozón tárolt adatokról kér másolatot, úgy ezt az érintett hozzáférési jogának gyakorlásaként kell értékelni, és az adatairól a másolatot számára ki kell adni.  

 

9.4. A tájékoztatást (a másolat kiadását) a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában kell teljesíteni. Amennyiben az érintett úgy rendelkezik, a tájékoztatást írásban kell megadni.  

 

9.5. A tájékoztatás megadása, a másolat készítése, és ezek továbbítása ingyenes, ha folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan az érintett még nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Egyéb esetben reális mértékű költségtérítés kérhető.  

 

9.6. A tájékoztatást az Adatkezelő a következő esetekben tagadhatja meg:  

 

 • az érintett nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást;  
 • a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő lenne az adatkezeléssel érintett személy;  
 • amennyiben törvény a tájékoztatást kizárja;  
 • ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa rendelkezése alapján az Adatkezelő az adatokat egy másik adatkezelőtől akként veszi át, hogy az adatokat átadó adatkezelő jelezte az érintett tájékoztatási jogának korlátozását.  

 

9.7. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatni kell az érintettet a bírósághoz és az Adatvédelmi Hatósághoz fordulás jogáról.  


 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

10.3. Az érintett tiltakozását szóban, írásban és elektronikus úton is kifejezheti.  

 

10.4. A tiltakozási kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül ki kell vizsgálni. Az Adatkezelő döntéséről a kérelmezőt írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja.  

 

10.5. Ha az Adatkezelő egyetért a tiltakozási kérelemmel, az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, és a tiltakozásról, illetve intézkedéséről értesíti mindazokat, akik részére korábban az adatokat továbbította, és egyben intézkedésre kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  


 1. Az adatkezelési folyamatok megváltozása, új adatkezelések bevezetése 

 

11.1. Adatkezelő az adatkezelési folyamatok megváltoztatását vagy új adatkezelés bevezetését megelőzően köteles a kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni a változtatás, illetve az új adatkezelés jogszerűségének, megfelelőségének, célszerűségének és hatékonyságának vizsgálata tárgyában. Az adatvédelmi tisztviselő véleményezési jogkörrel vesz részt a folyamatban.  

 

11.2. Az adatkezelési folyamatok megváltoztatását vagy új adatkezelés bevezetését megelőzően szükséges azok jelen Szabályzatnak való megfelelőségét vizsgálni és azok csak abban az esetben vezethetők át a gyakorlatba, ha nem ütköznek jelen Szabályzat előírásaiba.  

 

11.3. Az adatkezelési folyamatok megváltoztatása esetén vizsgálni kell, hogy az eredeti adatkezelés keretein belüli-e a változás, vagy egy más, új adatkezelés jön létre általa.  

 

11.4. Az adatkezelési folyamatok megváltoztatását vagy új adatkezelés bevezetését megelőzően az alábbiakat kell megvizsgálni: 

  

 • az adatkezelés célját,  
 • az adatkezelés jogalapját,  
 • az érintettek körét,  
 • az érintettekre vonatkozó adatok leírását,  
 • az adatok forrását,  
 • az adatok kezelésének időtartamát,  
 • a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,  
 • az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,  
 • az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét.  

 

11.5. Az adatkezelési folyamatok megváltoztatását vagy új adatkezelés bevezetését megelőzően meg kell határozni az azzal érintettek körét és el kell végezni a szükséges dokumentummódosításokat.  

 

11.6. Az adatkezelési folyamatok megváltoztatását vagy új adatkezelés bevezetését megelőzően az igénybe venni kívánt adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kell kötnie az Adatkezelőnek.  

 

11.7. Az adatkezelési folyamatok megváltoztatását vagy új adatkezelés bevezetését megelőzően a megváltozott vagy az új adatkezelést be kell vezetni az adatkezelési nyilvántartásba.  


 1. Felelősség az adatvédelmi szabályok betartásáért

 

12.1. Az ügyvezető, valamint a társaságoknál működő egyes szervezeti egységek vezetője: 

 

 • felelős az irányítása alá tartozó társaság vagy szervezeti egység adatkezeléseinek jogszabályoknak és jelen Szabályzatnak való megfelelőségéért;  
 • felelős azért, hogy az általa vezetett szervezeti egység adatkezelései során a jelen Szabályzatban foglalt adatbiztonsági előírások maradéktalanul teljesüljenek;  
 • ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen Szabályzat rendelkezéseink betartását;  
 • az adatvédelmi tisztviselő segítségét kéri, amennyiben a személyes adatok, üzleti titkok, közérdekű adatok kezelésével összefüggésben kérdésük merül fel;  
 • együttműködnek az adatvédelmi tisztviselővel az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok érvényesülése érdekében;  
 • biztosítja, hogy beosztottjai az adatvédelmi tisztviselő által szervezett, illetve tartott adatvédelemmel kapcsolatos képzéseken részt vehessenek.  

 

12.2. Amennyiben valamelyik társaság vagy szervezeti egység új adatkezelési tevékenységet kíván elhatározni, vagy a meglévőt kívánja módosítani vagy megszüntetni, úgy a szervezeti egység vezetője az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelőséget vizsgáló konzultáció, és az adatkezelési nyilvántartásba való bevezetés vagy törlés céljából értesíti az adatvédelmi tisztviselőt.  

 

12.3. Az Adatkezelő munkaszervezetén belül adatkezelést végző munkavállaló a munkakörén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos, követhető dokumentálásáért.  

 

12.4. Az Adatkezelő munkaszervezetébe tartozó minden munkavállaló személyes felelősséggel tartozik a jelen Szabályzatban foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági előírások betartásáért.  

 

12.5. Az adatkezelést végző munkavállaló a munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles:  

 

 • a feladata ellátása során birtokába kerülő személyes adatokat megőrizni; 
 • az adatokat kizárólag a jogszabályi rendelkezéseknek, a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, az Adatkezelő utasításai szerint kezelni;  
 • ügyelni a személyes adatokat biztonságos tárolására;  
 • gondoskodni arról, hogy az általa kezelt adatokhoz jogosulatlan személy ne férhessen hozzá;  
 • betartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és belső utasításokat;  
 • részt venni az adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő oktatásokon;  
 • haladéktalanul jelezni vezetője felé, amennyiben az adatvédelmi ügyben a felettes vagy az adatvédelmi tisztviselő segítségére szorul;  

 1. Adatvédelmi oktatásban való részvétel

 

Az adatvédelem személyi feltételeinek kialakítása érdekében a szervezeti rendszer minden tagját, aki munkaköri feladatai ellátása során személyes adatot vagy üzleti titkot kezel, megfelelő felkészítésben, oktatásban kell részesíteni. Az oktatás megszervezése az adatvédelmi tisztviselő feladata. 

 

 1. Titoktartási kötelezettség

 

14.1 Az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló, a személyes adatok megismerésére jogosult személyek kötelesek a tudomásukra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni.  

 

14.2. A munkavállalók kizárólag a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörükön belül, a személyes adatok és üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a jelen Szabályzatban foglalt előírások betartásával, az Adatkezelő utasításai szerint jogosultak a személyes adatokat kezelni.  

 

14.3. A munkavállalók a személyes adatok megismerésére való jogosultságuk megszűnésekor – ideértve a munkaviszony megszűnésének eseteit is – a személyes adatot és az üzleti titkot tartalmazó minden náluk lévő adathordozót kötelesek az Adatkezelőnek haladéktalanul átadni. 

 

14.4. Minden személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó rendszerhez való hozzáférésre feljogosított munkavállaló köteles írásban feltétlen titoktartási kötelezettség vállalást tenni. A kötelezettség vállalásban nyilatkozni kell arról, hogy a munkavállaló jelen Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként elismeri, a szükséges titokvédelmi ismereteket elsajátította, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jog és az üzleti titok megsértésének mind büntetőjogi, mind polgári jogi következményeivel tisztában van.  


 1. Jelentéstételi kötelezettség

 

15.1. Az Adatkezelő valamennyi munkavállalója munkavégzése során köteles saját szakterületén jelen Szabályzat rendelkezéseinek, előírásainak érvényt szerezni. 

 

15.2. Valamennyi munkavállaló kötelezettsége annak bejelentése, ha a Szabályzat megkerüléséről vagy megsértéséről szerez tudomást, vagy ennek gyanúja merül fel. Bejelentés elsődlegesen a szokásos bejelentési csatornákon teendő, vagyis a közvetlen munkahelyi felettes vezető, a szervezeti egység szerinti felsővezető, vagy az adatvédelmi tisztviselő megkeresésével. 


 1. A Munkáltató által rendelkezésre bocsátott informatikai eszközök magáncélú használatának kizárása

 

Az Adatkezelő által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott informatikai eszközöket, így különösen a céges email fiókot (leggyakrabban név@cégnév.hu felépítésű e-mail címeket), számítógépet, laptopot, mobiltelefont a munkavállaló kizárólag a munkavégzéssel összefüggő célokra, munkaköri feladatainak ellátására vagy a többi munkavállalóval, az Adatkezelő ügyfeleivel, egyéb személyekkel vagy szervezetekkel való kapcsolattartás céljából használhatja. Az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott informatikai eszközöket a munkavállalók saját, személyes céljaikra nem használhatják. 

 

Az Adatkezelő az informatikai eszközök magáncélú használatának tilalmára vonatkozó feni rendelkezések be nem tartását akár felmondással is szankcionálhatja. 

 

Az Adatkezelő a Munka Törvénykönyvének 11. §-ában foglalt jogával élve - a munkaviszonyhoz fűződő jogos érdekének valószínűsítése mellett – az informatikai eszközökön tárolt adatokat - jogos érdekének valószínűsítése esetén, érdekmérlegelés elvégzését követően - ellenőrizheti, illetve azokról biztonsági mentést készíthet. 

 

 

 1. ADATBIZTONSÁG
 2. Az adatkezelés biztonságát szolgáló intézkedések 

 

1.1. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával köteles biztosítani a kockázatnak megfelelő szintű adatbiztonságot, ideértve különösen a jogosulatlan hozzáférés és a jogellenes adatkezelés, valamint a véletlen adatvesztés, megsemmisülés és károsodás elleni védelmet.  

 

1.2. Az Adatkezelőnek az adatbiztonságot szolgáló technikai intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, amennyiben ez nem jelent aránytalan nehézséget az Adatkezelőnek.  


 1. Automatizált adatkezelések

 

2.1. A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítani kell:  

 

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  
 • az érintett IT rendszerek jogosulatlan személyek általi használatának megakadályozását;  
 • az érintett IT rendszerek és adatállományok üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.  

 

2.2. A fenti célok elérése érdekében az Adatkezelő az adatkezelések során - az adatkezelés jellegétől függően - az érintett IT rendszerek következő védelmi módszereit alkalmazza:  

 

 • Ügyviteli védelem: az érintett IT rendszerek felelősének kijelölése, és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek adminisztratív módon történő nyomon követése, a felelősség körülhatárolása, amely kiterjed a hozzáférési jogosultságok beállítására, a betekintések dokumentálására, és az adathordozók kezelésére is.  

 

 • Fizikai védelem: azoknak a helyiségeknek a fizikai védelme megfelelő eszközökkel, ahol az adatkezeléssel érintett IT rendszerek találhatóak. Az IT rendszerek mellett védelemben kell részesíteni az adathordozókat is.  

 

 • Szoftveres védelem: Szoftver alapján működő védelem, amely az egyedi számítógépen és a hálózaton is lehetővé teszi a felhasználó azonosítását, a jogosultság ellenőrzését.  

 

2.3. Az Adatkezelő az adatok bizalmas jellegének megőrzése érdekében a fizikai védelem megteremtéséhez az alábbi konkrét intézkedéseket alkalmazza:  

 

 • Az érintett IT rendszerek elhelyezésére szolgáló helyiségeket (épületeket, épületrészeket) úgy kell kialakítani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen.  
 • Azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését - a minősítéstől függően - korlátozni és ellenőrizni kell. A belépésre adott felhatalmazásnak összhangban kell lennie az adott személy munkaköri feladataival, illetőleg az ott kezelt adatokhoz történő hozzáférési jogosultságával.  
 • A számítástechnikai eszközzel olvasható és a manuális adathordozók tárolását, hozzáférését és felhasználását ellenőrizni kell. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a biztonságos területről kivitt eszközök maradványadatokat ne tartalmazzanak.  
 • Az adathordozókról és mozgásukról, azok tartalmáról és felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni.  
 • Annak érdekében, hogy lecsökkenjen a jogosulatlan hozzáférés, az információvesztés és információrongálás kockázata, mind a rendes munkaidőben, mind azon kívül, bevezetésre kerül az „üres asztal” szabály a papíralapú anyagokra és a hordozható adattárolókra, valamint a „zárolt képernyő” szabály az információ-feldolgozó eszközökre. E szabályok részletesen:  
 • a papíranyagokat és a számítógépek adathordozóit megfelelő, zárható szekrényben vagy más, hasonlóan biztonságos bútorban kell tárolni, amikor éppen nincsenek használatban, különösen a munkaidőn kívüli időszakokban;  
 • személyi számítógépeket, munkaállomásokat, nyomtatókat és fénymásolókat nem szabad „bejelentkeztetni”, amikor felügyelet nélkül maradnak, és használaton kívül kulcsreteszekkel, jelszavakkal vagy más óvintézkedésekkel legyenek védve (munkanap végén kikapcsolás).  

 

2.4. Az Adatkezelő az adatok bizalmas jellegének és integritásának megőrzése érdekében az ügyviteli védelem megteremtéséhez az alábbi konkrét intézkedéseket alkalmazza:  

 

 • pontosan meg kell határozni munkakörönként, illetve személyenként az egyes adatfajtákhoz való hozzáférési jogosultságokat;  
 • a munkavállalók hozzáférési jogosultságait az Adatkezelő ügyvezetőjének utasításai szerint a rendszergazda állítja be; 

 

2.5. Az Adatkezelő az adatok bizalmas jellegének és integritásának megőrzése érdekében a szoftveres védelem megteremtéséhez az alábbi konkrét intézkedéseket alkalmazza:  

 

 • az érintett IT rendszerek felhasználónévvel és jelszóval védettek; 
 • az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell.  

 

2.6. Az Adatkezelő az érintett IT rendszerek rendelkezésre állásának és ellenálló képességének megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket alkalmazza: 

 

 • az érintett IT rendszerek üzemeltetéséért felelős személyek (rendszergazda) kijelölése, 
 • Az IT eszközöket üzemeltető személyek feladatait egyértelműen meg kell határozni. Egyéb, a feladatoktól eltérő tevékenységet csak külön, erre irányuló egyedi vezetői felhatalmazás alapján lehet végezni.  
 • Az adatkezelő eszközök előre nem látható üzemzavara esetére olyan tervet kell kidolgozni, amellyel annak hatása ellensúlyozható.  
 • Az adatkezelést végző eszközök felhasználói kötelesek az aktív keresési folyamatok lezárására, ha a munka befejeződött, hacsak alkalmas reteszelő mechanizmussal nem tehetők biztonságossá, például jelszóval védett képernyővédővel;  
 • az adathordozó eszközöket a jogosulatlan használattal szemben biztonságossá tenni úgy, hogy kulcsra zárják azokat.  


 1. Manuális adatkezelések

  

3.1. A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:  

 

 • Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.  
 • A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.  
 • A manuális kezelésű iratok archiválását rendszeres időközönként el kell végezni, és a meghatározott adatkezelési határidő elteltével haladéktalanul át kell adni megsemmisítésre.  

 

 1. A JOGELLENES ADATKEZELÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
 2. Adatvédelmi Hatóság eljárása

 

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatvédelmi Hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy az Infotv. előírásait. 

 

Az Infotv. alapján az Adatvédelmi Hatóság a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén felszólíthatja az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására a szükséges intézkedések megjelölésével. Amennyiben a jogsérelem orvoslására a felszólítás alapján nem került sor, az Adatvédelmi Hatóság jelentést készíthet, és adatvédelmi hatósági eljárást indíthat.  

 

Az Adatvédelmi Hatóság az eljárás során hozott határozatában elrendelheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását, törlését, megsemmisítését, megtilthatja az adatok jogellenes kezelését, feldolgozását, külföldre történő továbbítását vagy átadását, elrendelheti az érintett tájékoztatását, valamint adatvédelmi bírságot szabhat ki, akár ismételten is.  

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

 

Ha az Adatvédelmi Hatóság eljárása során fegyelmi vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli, fegyelmi, szabálysértési vagy büntető eljárást köteles kezdeményezni.  


 1. Polgári per

 

Minden olyan személy, aki a személyes adatok védelméhez való jog megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. 

 

A Ptk. 2:51 – 2:53. §-ai szerint a személyiségi jogok megsértése esetén az érintett fél a következő polgári jogi igényeket is támaszthatja: 

 

 • a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;  
 • a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;  
 • azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot;  
 • a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;  
 • azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint; 
 • sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. 


 1. Büntetőeljárás

 

Az adatvédelmi szabályokat megsértő munkavállaló közvetlenül büntetőjogi felelősségre vonásra is kerülhet.  

 

A Btk. 219. §-a szerint aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

 

A fentiek szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.  

 

A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el. 

 

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.  


 1. Rendkívüli felmondás

A Mt. rendelkezései alapján a munkáltató az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek be nem tartását akár rendkívüli felmondással is szankcionálhatja, illetve a vétkesség függvényében a bekövetkezett teljes kár megfizetésére is igényt tarthat a munkavállalóval szemben. 

 1. A SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE 

Jelen Szabályzat legalább évente felülvizsgálatra kerül.  A Szabályzat valamennyi munkavállaló számára papír alapon az adatvédelmi tisztviselőnél elérhető. 

 

Budapest, 20….. . ……….. 

________________________________________ 

"VETKER" Kft. 

 1. Varga Péter 

ügyvezető 

(Adatkezelő) 

Adattovábbítási Nyilatkozat 

Tudomásul veszem, hogy a "VETKER" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 5-9.) adatkezelő által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: pl.: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff . 

 

I acknowledge the following personal data stored in the user account of "VETKER" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Company address: Székhely: HU-7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 5-9.) in the user database of [Paying Acceptance Web site] will be handed over to OTP Mobil Kft. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: eg: last name, first name, postal code, town, street, phone number, e-mail . The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.